Archiwum 5770

Bêdziesz czyta³ to Prawo do uszu ca³ego Izraela!      (5 Moj¿. 31:11)


ARCHIWUM

Z poprzednich wydañ

Powrót


 
Archiwum 5764 Archiwum 5765
Archiwum 5766 Archiwum 5767
Archiwum 5768 Archiwum 5769
Miesi¹ce 5770


Data

Tora

Ewangelia

Refleksja

17.10.09

Na pocz¹tku

Ksiêga o rodzie

K¹tem oka

24.10.09

Noe

Jan Chrzciciel

Podgl¹daæ...

31.10.09

WynijdŸ

Wst¹pi³ na górê

Ech, te nerwy

07.11.09

Potem ukaza³ siê

Gdy zstêpowa³ z góry

Porz¹dki

14.11.09

¯y³a Sara

Dwunastu uczniów

Gor¹co polecam

21.11.09

Rodzaje

W sabat

Ca³y ten œwiat

28.11.09

Wyszed³szy

Nad morzem

Dni przesz³e

05.12.09

Potem pos³a³

Herod Tetrarcha

Si³a m³odoœci

12.12.09

I mieszka³

Na drug¹ stronê morza

Coraz szybciej

19.12.09

Po wyjœciu

Najwiêkszy w królestwie

Twarz mu jaœnia³a

26.12.09

Zatem przyst¹pi³

Odszed³ z Galilei

B³yskotki, œwiecide³ka

2.01.10

I ¿y³

Gdy siê przybli¿yli

U Vermeera

9.01.10

Imiona

Na stolicy Moj¿eszowej

Lubi, szanuje...

16.01.10

Którym siê ukaza³

Wyszed³szy z Koœcio³a

Drugi policzek

23.01.10

WnijdŸ

Wielkanoc

Trudne zadania

30.01.10

Gdy wypuœci³

Gdy by³o rano

Mój bracie

06.02.10

Jetro

Posy³am Anio³a

Ile¿ mo¿na czekaæ!

13.02.10

S¹dy

Wszed³ do bó¿nicy

Góra rzeczy...

20.02.10

Podarek

Do Gadareñczyków

Urok starych fotografii

27.02.10

Rozka¿esz

Opowiedzieli mu

Gdzie jest Izrael?

6.03.10

Gdy zbierzesz

Wielki lud

Wieczernik oczekiwania

13.03.10

Zebra³ / Policzone

Galilea / Befage

Wybory

20.03.10

I wezwa³

Jakie to kamienie

Lekcja pokory

27.03.10

Rozka¿

Przedniejsi kap³ani

Wiosenne porz¹dki

10.04.10

Ósmego

Zachariasz

Szybciej, no szybciej

17.04.10

Poczê³a / Trêdowatego

August / Tyberiusz

Milczenie

24.04.10

Acharei / Kedoszim

Pe³en / W drugi

Nie martw siê

1.05.10

Mów

Do Kapernaum

Bia³e plamy

8.05.10

Na górze / W ustawach

Po miastach / Da³ moc

Komunikacja

15.05.10

Na puszczy

Potem naznaczy³

Milczenie

22.05.10

Zbierz sumê

Modl¹c siê

Burzyciele

29.05.10

Gdy zapalisz

Byli przytomni

Leje

5.06.10

Poœlij sobie

Celnicy i grzesznicy

Skupienie

12.06.10

Kore

Zgorszenia

Pragnê

19.06.10

Ustawa

Przez Jerycho

W gor¹cy dzieñ

26.06.10

Balak

Ujrza³ bogacze

Matki bolesne

03.07.10

Pinchas

Wiedli go

Czasy ostateczne

10.07.10

Pokolenia / Ci¹gnienia

Na pocz¹tku / Nikodem

Rywalizacja

17.07.10

S³owa

Œwiêto ¿ydowskie

Wiadomoœci

24.07.10

I prosi³em

Po Galilei

Mam zgodne myœli

31.07.10

Jeœli

Œlepy od urodzenia

Wszystkie dzieci

07.07.10

Oto

£azarz z Betanii

-