Ka¿dy uczony w Piœmie, wyæwiczony w królestwie niebieskiem... wydobywa ze swego skarbu nowe i stare rzeczy.

 
Powrót do strony tytu³owej

Archiwum:
Z poprzednich wydañ


 • Pochylenie nad Tor¹ roku 5764 czyli 2003/04
 • Czytania tygodniowe roku 5765 czyli 2004/05
 • Czytania tygodniowe roku 5766 czyli 2005/06

 • Rozk³ad czytañ na bie¿¹cy rok 5767
 • Œwiêta (powitania miesiêcy) roku 5766 czyli 2006/07


 • Aktualne czytanie roku 5767

  -

  Data

  Tora

  Ewangelia

  Prorocy

  Listy Paw³a

  Refleksja

  21.10.2006

  Bereszit

  Ksiêga o rodzie

  Widzenie Izajasza

  Pawe³ s³uga

  Nie by³am

  28.10.2006

  Noach

  Jan Chrzciciel

  Zaœpiewam teraz

  Bez zakonu

  Dla ducha

  04.11.2006

  Lech-Lecha

  Wst¹pi³ na górê

  Wyjdzie ró¿d¿ka

  Osi¹gn¹³ Abraham

  Pociechy

  11.11.2006

  Vayera

  Gdy zstêpowa³ z góry

  Brzemiê Damaszku

  Pozostaæ w grzechu

  Praca

  18.11.2006

  Chaye-Sarah

  Dwunastu uczniów

  Panie, Tyœ Bóg mój

  Dopóki ¿yje

  Moim zdaniem

  25.11.2006

  Toledot

  W sabat

  Biada Arielowi

  Prawdê mówiê

  ..nie bêd¹ na postrach

  02.12.2006

  Vayetze

  Nad morzem

  Czternastego roku

  Czy Bóg odrzuci³

  Przed Barbórk¹

  09.12.2006

  Vayishlach

  Herod Tetrarcha

  Cieszcie, cieszcie

  Wzywam was bracia

  Ma³e dziewczynki

  16.12.2006

  Vayeshev

  Na drug¹ stronê

  Pomazañcowi swemu

  S³aby w wierze

  Zdolna m³odzie¿

  23.12.2006

  Miketz

  Najwiêkszy...

  Gdzie jest ten list...

  Mam pewnoϾ

  Wa¿ne s¹ tylko...

  30.12.2006

  Vayigash

  Odszed³ z Galilei

  Œpiewaj niep³odna

  Poœwiêconym

  Zakupy

  06.01.2007

  Vayechi

  Gdy siê przybli¿yli

  Powstañ objaœnij siê

  Nie mog³em mówiæ

  ...by odejϾ

  13.01.2007

  Shemot

  Na stolicy

  S³owa Jeremijasza

  S³yszy siê

  Zbieranie agrestu

  20.01.2007

  Vaera

  Wyszed³szy

  Jeœlibyœ chcia³

  Dobrze jest

  Pan przysz³oœæ skry³

  27.01.2007

  Bo

  Wielkanoc

  Staw siê w bramie

  Co do miêsa

  Nie mów, ¿e...

  03.02.2007

  Beshalach

  Gdy by³o rano

  S³uchajcie

  Ojcowie nasi

  Co widzê?

  10.02.2007

  Yitro

  Oto ja posy³am

  Nie pojmuj sobie

  Powstaj¹ podzia³y

  Zostan¹

  17.02.2007

  Mishpatim

  Wszed³ do bó¿nicy

  Tedy us³yszawszy

  Choæbym mówi³

  Wolnoæ Tomku...

  24.02.2007

  Terumah

  Do krainy

  Ukaza³ mi Pan

  Przypominam Ewang.

  Obchodzi mnie

  03.03.2007

  Tetzave

  Opowiedzieli mu

  Na pocz¹tku

  Jak bywaj¹ wzbudzeni

  Czarnow³osa

  10.03.2007

  Ki-Tissa

  Wielki lud

  Roku dziesi¹tego

  W ca³ej Achai

  Po co jêzyk giêtki

  17.03.2007

  Vayakhel
  Pekudei

  Przez Galilejê
  Do Betfage

  IdŸ, a mów
  Roku dziewi¹tego

  Zaczynamy polecaæ
  Namiot siê rozpadnie

  Modlitwa Morusa

  24.03.2007

  Vayikra

  Jakie kamienie

  A gdy przesta³

  Maj¹c obietnice

  Trwanie najtrudniejsze

  31.03.2007

  Tzav

  Przedniejsi kap³ani

  Przeciwko Moabowi

  Zbyteczn¹ jest rzecz¹

  Sekrety

  14.04.2007

  Shemini

  Zachariasz

  Miêdzy narodami

  Nie ustêpujê

  Jak co roku

  21.04.2007

  Tazria
  Mezorah

  Dekret cesarza
  Roku 15. Tyberiusza

  Trzydziestego roku
  Obróæ twarz

  Znamiona
  Nie od ludzi

  „Jab³ka Adama”

  28.04.2007

  Acharei-Mot
  Kedoshim

  Pe³en bêd¹c ducha
  W drugi sabat

  W poœrodku
  Oznajmij

  O nierozumni
  Chrystus wyzwoli³

  Wsi¹œæ do poci¹gu

  05.05.2007

  Emor

  Do Kapernaum

  Có¿ wam po tym

  Z woli Bo¿ej aposto³

  Utrapienia

  12.05.2007

  Behar
  Bechukotai

  Po miastach
  Da³ im moc

  A ty / Przeciwko
  Ammonitom

  Jestem wiêŸniem
  Naœladowcami Boga

  Pamiêæ serca

  19.05.2007

  Bamidbar

  Potem naznaczy³

  Przeciwko faraonowi

  Do œwiêtych

  Byæ razem

  26.05.2007

  Naso

  Modl¹c siê

  Mów do synów

  Radujcie siê

  Hobby

  02.06.2007

  Behaalotcha

  Byli przytomni

  By³a nade mn¹ rêka

  Wiernym braciom

  Dar wspó³odczuwania

  09.06.2007

  Shelach

  Celnicy i grzesznicy

  Na górze

  Wieki bój

  Pan Ryszard

  16.06.2007

  Korach

  Zgorszenia

  Ku bramie

  Przyobleczcie siê

  Tolerujê?

  23.06.2007

  Chukat

  Szed³ przez Jerycho

  Brama sieni

  £aska i pokój

  ZazdroϾ

  30.06.2007

  Balak

  Ujrza³ bogacze

  Roku trzeciego

  Abyœcie obfitowali

  07.07.2007

  Pinchas

  Wiedli go do Pi³ata

  Nabuchodonozor król

  Zawsze dziêkowaæ

  Dobre uczynki

  14.07.2007

  Matot/Masei

  Na pocz¹tku/Nikodem

  Sen/Smutny

  Z rozkazu/Duch

  Uczta