Archiwum Czytañ 5768 (2007-2008)

Powitania miesiêcy 5768


Data

Tora

Ewangelia

Refleksja

06.10.07

Bereszit

Ksiêga o rodzie

Nie cierpiê dzia³ki

13.10.07

Noach

Jan Chrzciciel

Nic siê nie sta³o

20.10.07

Lech-Lecha

Wst¹pi³ na górê

Tego nauczy³am siê od Marysi

27.10.07

Vayera

Gdy zstêpowa³ z góry

Problemy

03.11.07

Chaye-Sarah

Dwunastu uczniów

* * *

10.11.07

Toledot

W sabat

Przyjemnie jest byæ

17.11.07

Vayetze

Nad morzem

Kochane pieni¹¿ki

24.11.07

Vayishlach

Herod Tetrarcha

StaroϾ

01.12.07

Vayeshev

Na drug¹ stronê morza

Lepiej iœæ do domu ¿a³oby

08.12.07

Miketz

Najwiêkszy w królestwie

Niewyczerpane

15.12.07

Vayigash

Odszed³ z Galilei

Czas ³ez

22.12.07

Vayechi

Do Jeruzalemu

Œwiêtoœæ jêzyka

29.12.07

Szemot

Na stolicy Moj¿eszowej

Nieba dotykanie

05.01.08

Vaera

Wyszed³szy z Koœcio³a

Odwiedzisz mnie?

12.01.08

Bo

Wielkanoc

My i oni

19.01.08

Beshalach

Gdy by³o rano

S³uchaæ i rozumieæ

26.01.08

Yitro

Oto ja posy³am Anio³a

Idea³ piêkna

2.02.08

Mishpatim

Wszed³ do bó¿nicy

Czasami trzeba powiedzieæ: nie

9.02.08

Terumah

Do krainy Gadareñczyków

Gospodarcze

16.02.08

Tetzaveh

Opowiedzieli mu wszystko

Sztuka milczenia

23.02.08

Ki-Tissa

Wielki lud

Uczynki mi³oœci

01.03.08

Vayakhel

Przez Galilejê

WrogoϾ

08.03.08

Pekudei

Do Betfage

Dotykam – boli

15.03.08

Vayikra

Jakie to kamienie

Nasza siostra Janina

22.03.08

Tzav

Przedniejsi kap³ani

Serca

29.03.08

Szemini

Zachariasz

To tylko strach

05.04.08

Tazria

Dekret Augusta

Trudne wiadomoœci

12.04.08

Mezorah

15 roku Tyberiusza

Rozmowy przy stole

19.04.08

Acharei-Mot

Pe³en ducha

Pami¹tka w pytaniach

03.05.08

Kedoszim

W drugi sabat

Kolorowa ³¹ka

10.05.08

Emor

Do Kapernaum

Dzieñ wolny

17.05.08

Behar

Po miastach

Piêkno ciemnoœci

24.05.08

Bechukotai

Da³ im moc

Kontrolowaæ

31.05.08

Bamidbar

Potem naznaczy³

Stereotypy

7.06.08

Naso

Modl¹c siê

Wiecznie ¿ywi

14.06.08

Behaalotcha

Byli przytomni

Lauba i ³aweczka

21.06.08

Szelach

Celnicy i grzesznicy

Dlaczego?

28.06.08

Korach

Zgorszenia

Samoœwiadomoœæ

05.07.08

Chukat

Szed³ przez Jerycho

Mila

12.07.08

Balak

Ujrza³ bogacze

Ci¹g³e zdziwienia

19.07.08

Pinchas

Wiedli go do Pi³ata

Czas wêdrowania

26.07.08

Matot

Na pocz¹tku

Jak te Fumy

2.08.08

Masei

Nikodem

Co s³ychaæ?

9.08.08

Dewarim

Œwiêto ¯ydowskie

Nic dwa razy siê nie zdarza

16.08.08

Vaetchanan

Po Galilei

Ostatni raz?

23.08.08

Ekev

Œlepy od urodzenia

Umiejêtnie dyskutowaæ

30.08.08

Re'eh

£azarz z Betanii

-

06.09.08

Shoftim

Przed wielkanoc¹

-

13.09.08

Ki-Tetze

Winna macica

Lata dobre i z³e

20.09.08

Ki-Tavo

Przysz³a godzina

Moje œpiewniczki

27.09.08

Nizavim

Cedron

Wspominam dni dobre

04.10.08

Vayelech

Pi³at

Wa¿ne s¹ chwile

11.10.08

Ha'azinu

Maria Magdalena

Tylko savoir-vivre

18.10.08

Vezot-Habracha

Jezioro Tyberiadzkie

Czas wesela