Z poprzednich wydañ

Archiwum 5764 Archiwum 5765
Archiwum 5766 Archiwum 5767
Archiwum 5768 Powitania miesiêcy 5769


Data

Tora

Ewangelia

Refleksja

25.10.08

Na pocz¹tku

Obietnica narodzin...

Razem w drodze?

01.11.08

Korab chrztu

Moje poselstwo...

Perfekcjonizm czy fobia

08.11.08

B¹dŸ doskona³y

Uniwersalna moc pokory

Ech wesele

15.11.08

Bóg sta³ przed Abrahamem

£o¿nica ma³¿eñska...

Wyk³ady

22.11.08

£zy Abrahama

Trzos i taistra

Z czego siê œmiejesz

29.11.08

Trzy studnie

Ku sercu...

Si³a modlitwy

6.12.08

Synowie Lei

* * *

Teœciow¹ byæ

13.12.08

Autor, Autor...

Czu³y punkt

Co robiæ z t¹ z³oœci¹

20.12.08

Kolorowa szata

Drodzy Czytelnicy

Wybory

27.12.08

S³owo roku

Troska o najmniejszych

Wiêcej œwiat³a

3.01.09

£zy

I zasiê powiadam wam...

Besserwisserzy

10.01.09

G³owy ³o¿a

Uroczysty wjazd

P³aci Pani?

17.01.09

Efrat

Na stolicy Moj¿eszowej

Uwaga!

24.01.09

Pokarm dla œcis³ego umys³u

Wielkie Proroctwo Pana

Æwiczenie pamiêci

31.01.09

W biodrach Abrahama

Ostatnia Wieczerza

Potrzeba ciszy

07.02.09

Jêzyk cia³a

Amarant

* * *

14.02.09

Kwalifikacje prze³o¿onych

SMS od Pana Boga

Czytam i czytam

21.02.09

Granice

Bo¿y instytut pamiêci

Moja ojczyzna

28.02.09

Cheruby

Nie straciæ g³owy...

Pytania bez odpowiedzi

07.03.09

Pokropienie krwi¹ i olejkiem

Sam Jezus leczy demony...

Jak poznaæ bliŸniego swego

14.03.09

Kr¹g uwielbienia

Myœl¹c o œmierci Jeszuy

Kto jest wa¿niejszy?

21.03.09

M¹droœæ, rozum, wiedza

Heschel o spotkaniu z Bibli¹

Wdziêcznoœæ

28.03.09

Ofiara za grzech

Miara cierpienia, ucisku

Czas w³aœciwy

04.04.09

Jedzenie ofiary za grzech

Stosowny strój

Wszystko co ¿ydowskie

18.04.09

Przesta³ na tym

Jak jestem znikomy

Uœmiechniête skrzypce

25.04.09

NieczystoϾ czy post?

Poezja i historia

S³owiañska dusza

02.05.09

Zawsze siê radujcie!

Ksi¹¿ê ciemnoœci

Powiew optymizmu

09.05.09

Œwiat³o

Jezus i... kobiety

Mowa r¹k

16.05.09

Sabat dla ziemi

Wybawienie od zjawisk...

Œwiat w kolorze niebieskim

23.05.09

Stra¿ przy œwi¹tnicy

Objawi³eœ je prostaczkom

Pytania wracaj¹

06.06.09

Powtarzanie

Czas jak rzeka

Ra¿enie dobrem

13.06.09

Tajemnicza Kuszytka

Wczesnym rankiem...

Wspominaj¹ dni przesz³e

20.06.09

Zbieraj¹cy drwa

Pomó¿ wilkom

Przy³bice

27.06.09

Datan i Abiron

Biada gorsz¹cemu

Jak siê piêknie starzeæ?

4.07.09

Œwiêtoœæ i czystoœæ

Ugiête kolana

Ograniczenia

11.07.09

Liczenie po pladze

Pogrzeb i grób Jezusa

Studentem byæ

18.07.09

Córki Celofchada

S³owo Cia³em

Si³a spo³ecznoœci

25.07.09

Co musi siê staæ...

Na moment...

Pamiêæ

1.08.09

Historia i tradycja

Zmiennoœæ t³umu

Tego jeszcze nie by³o

8.08.09

Deszcze wczesny i póŸny

Œleponarodzony

Dziêkujê

5.09.09

Pustynia wolnoœci

ON dokonuje dzie³a na ziemi

Jak dziecko

12.09.09

Pieϖ

* * * (Niewinny Baranek)

Milczenie Zachariasza

26.09.09

S³owo, które siêgnê³o nieba

Kolor fuksji na wschodzie

A mnie jest szkoda lata

10.10.09

Szmini Aceret

Drogi mój Panie

Dokonania (od kuchni)