4/91

“Chronologia”

Słowo “chronologia” powstało z połączenia dwóch greckich wyrazów: chronos (czas) + logos (słowo, nauka). Ma ono dwa znaczenia:

1. Następstwo, kolejność wydarzeń w czasie, określanie dat wydarzeń,

2. Pomocnicza nauka historii, dotycząca ustalania dat.

Chronologia biblijna będzie więc oznaczać ustalanie kolejności wydarzeń i dat z nimi związanych, głównie w oparciu o przekaz Pisma Świętego. Początkiem tych rozważań jest moment pojawienia się w biblijnym raju Adama, syna Bożego (patrz: Łuk 3:38).