3/91

Czas powstania Proroctwa Joela

Kim był prorok Joel? Kiedy otrzymał widzenie? Kiedy powstała jego księga? Na pytania te do chwili obecnej nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Prorok mówi o sobie tylko tyle, że jest synem Petuela. Na podstawie analizy tekstu można wnosić, że pochodził z Królestwa Południowego i działał głównie w Jerozolimie. Jeśli zaś chodzi o czas jego działalności, tu zdania są podzielone.

Niektórzy badacze uważają, że Proroctwo Joela powstało przed niewolą babilońską. Wskazuje na to:

– wzmianka o Sydończykach, Edomie i Egipcie
– wzmianka o wywyższeniu Syonu
– podobieństwo do proroctw Abdiasza
i Sofoniasza.

Większość badaczy uważa jednak, że proroctwo Joela powstało po niewoli babilońskiej, a ostatecznej redakcji tekstu dokonano około IV lub V w.p.n.e. Ich argumenty są następujące:

– w proroctwie nie wspomniani są ani Asyryjczycy ani Babilończycy
– nie wspomniane jest również Północne Królestwo Izraela
– brak wzmianek o władzy króla; przywódcami są kapłani i starsi ludu
– nie wspomniane jest bałwochwalstwo i inne grze- chy tak często piętnowane przez innych, wcześniejszych proroków.

Tak więc na postawione powyżej pytania nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się jednak, że zagadnienie czasu powstania nie jest w wypadku tego proroctwa tak istotne, gdyż proroctwo to wyznacza swój własny czas symboliczny.