UCISK – Jaka jest korzyść ze znajomości Bożego planu?

Pytanie – Jaka będzie praktyczna korzyść ze znajomości prawdy o Bożym charakterze i planie zbawienia w czasie ucisku, rozczarowań, smutku itd.? (Odnosimy to pytanie szczególnie do tych, którzy już są nawróceni – do członków Kościoła.)

Odpowiedź – Poznanie Boga, Stworzyciela, że jest On mądry, sprawiedliwy, miłujący i mocny, że jest naszym miłującym Ojcem Niebiańskim, do którego możemy się przybliżać z odwagą i ufnością w każdej potrzebie przez zasługi pomazanego Zbawiciela jest cudownym źródłem spokoju i pocieszenia oraz stanowi dużo większą korzyść niżeli wszystkie ziemskie bogactwa lub sława, jaka mogłaby być udzielona. Poza tym, prawdziwą korzyścią, czyli zyskiem, jest fakt, że przynosi ono sercu pokój i szczęście. Ci, którzy mają świadomość, iż są dziećmi Najwyższego Boga, który je kocha, kieruje wszystkimi sprawami życia, by wyszły im jako duchowym dzieciom na dobre i przyniosły im szczęście, ach, ci wszyscy posiadają wewnętrzny spokój, radość i szczęście, którego żadne burze, próby i doświadczenia życiowe nie mogą zmącić czy odebrać. Znajomość planu wieków powoduje niewypowiedzianą radość u tych, którzy wiedzą, że Bóg przygotował coś dla tych, którzy Go kochają, ale nie tylko dla nich, dla Kościoła Chrystusowego, ale także dla wszystkich narodów ziemi – dla całej ludzkości. Gdy się posiada nadzieję wielkiego wywyższenia do chwały, czci, nieśmiertelności po prawicy Majestatu na wysokościach, obiecanego Pańskiemu wiernemu ludowi, jak drobne i nieistotne muszą wydawać się próby i trudy życia! Z tego też powodu apostoł Paweł wyraża to, mówiąc: „Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje” [2 Kor. 4:17]. [849,1]