UCISK – Ogólnoświatowy czas ucisku.

Pytanie – Co znaczą wersety Pisma Świętego głoszące, że w czasach ostatecznych nastanie straszliwy ucisk (Dan. 12:1; Mat. 24:21-22)? Czy ma to jakieś odniesienie do przemysłowego i społecznego kryzysu, który teraz rozwija się na świecie?

Odpowiedź – W ciągu rozmaitych okresów historii ludzkości było wiele okrutnych ucisków i zniszczeń, takich jak zniszczenie miasta Jeruzalem, kiedy około 1,25 mln Żydów zostało zamordowanych, czy Rewolucja Francuska, w której tłum i oddziały zabiły wielkie masy ludzi – zaiste były to rządy terroru – ale „czas ucisku” pod koniec tego wieku (nie koniec świata, gdyż „ziemia na wieki stoi” – Kazn. 1:4) jest przedstawiony jako okrutniejszy niż jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie, w tym sensie, że będzie to ogólnoświatowy, a nie lokalny niepokój, jak było to w przypadku poprzednich okresów zniszczeń (Obj. 16:14; Łuk. 21:25; Sof. 3:8-9). Pismo Święte wyraźnie wskazuje, w jaki sposób rozwinie się ten ucisk – po tym, jak narody, królestwa, rządy połączą się ze sobą, tworząc ogólną wspólnotę interesów, jaką obserwujemy obecnie, gdy wszyscy połączą się finansowymi, politycznymi i społecznymi więzami, układami czy sojuszami. Będzie to przemysłowy i społeczny konflikt, który obejmie wszystkie klasy i okaże się straszny, gdy osiągnie swój punkt kulminacyjny. Kierunki bitwy są już ostro zarysowane. Z jednej strony zorganizowany kapitał, z drugiej zorganizowana siła robocza – to dwie siły stojące naprzeciwko siebie w śmiertelnym konflikcie. Apostoł Jakub pisze niemalże jak socjalista, opisując pewne fazy nadciągającej walki (Jak. 5:1-5). Gdy zakończy się „ucisk”, zostaną ustanowione warunki na nowych zasadach i nastanie era pokoju i pomyślności (Agg. 2:7 lub 2:8). [848,2]