TRÓJCA – Czy wyrażenie „Bóg trójjedyny” jest biblijne?

Pytanie – Co rozumie się pod wyrażeniem „Bóg trójjedyny”?

Odpowiedź – Niektórzy uważają, że jest to wyrażenie biblijne, ale nie można go znaleźć w Biblii. Wierzy się, że pochodzi ono z pogańskich mitologii hinduskich starożytnych Indii. Webster definiuje pojęcie „trójjedyny” jako trzy w jednym – „określenie wyrażające jedność trzech osób w bóstwie”. Znamy tylko jeden fragment w Biblii, który mógłby uczyć o doktrynie „trójjedynego Boga”, jednak ten fragment jest obecnie przez wszystkich biblistów uznawany za podrobiony. Słowa te znajdują się w 1 Jana 5:7 („Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są; a trzej są, którzy świadczą na ziemi”) i nie zawiera ich żaden z najstarszych greckich manuskryptów. W „Słowniku religijnym” [„Religious Dictionary”] na stronie 944 stwierdzone jest: „Dopiero w czwartym wieku pogląd trynitarny zaczął się rozrastać i formować w doktrynę; usiłowano pogodzić go z wiarą kościoła w jednego Boga (...). W wyniku prób rozwiązania tego problemu powstała doktryna o Trójcy. (...) Trójca jest bardzo charakterystyczną cechą hinduizmu, a także jest dostrzegalna w mitologii Persji, Egiptu, Rzymu, Japonii, Indii i w większości mitologii greckich”. [846,2]