DUCH – Czy jest tym samym co dusza? 1 Tes. 5:23

Pytanie – W 1 Tes. 5:23 apostoł Paweł modli się do Boga: „A cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany” itd. Jeżeli duch to nie to samo co dusza, to uprzejmie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź – W swej modlitwie św. Paweł wyraźnie rozróżnia ducha, duszę i ciało. Powinniśmy pamiętać, że ten list został zaadresowany raczej do całego Kościoła niż do jednostek. Możemy być całkiem pewni, że apostoł nie odnosił się do jednostek, ponieważ jakkolwiek zinterpretujemy „duszę i ducha”, to występujemy w liczbie pojedynczej, nie mnogiej. Apostoł wyraża swoje najszczersze pragnienie, żeby aż do powrotu Pana Kościół był zachowany w całości, bez podziału, w jedności ducha i więzach pokoju. W Dziejach Ap. 4:32 czytamy: „A onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna”, a w Efezj. 4:4 apostoł wykazuje, że „jedno jest CIAŁO i JEDEN DUCH”. Tak jak przy stworzeniu Adama wraz z tchnieniem życia człowiek stał się duszą żywiącą, inteligentną, czującą istotą, tak samo jest z Nowym Stworzeniem. Natchnieni duchem Pańskim, duchem świętym, członkowie Kościoła, który jest Jego Ciałem, powinni działać w jedności i harmonii, wykonując wolę Pana i głosząc prawdę Ewangelii. [837,1]