GRZECHY – „Niektórych ludzi przedtem są jawne”.

Pytanie – Według mnie ten werset jest jednym z najbardziej zagadkowych wersetów Pisma Świętego: „Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i uprzedzają na sąd, a za niektórymi idą pozad” – 1 Tym. 5:24.

Odpowiedź – Pismo Święte wskazuje na dwie duchowe klasy pomiędzy ludem Pańskim. Z jednej klasy będą królowie i kapłani Boga, którzy zasiądą na tronie boskiej władzy i mocy. Jest to stosunkowo mała klasa, którą określa się mianem „malutkiego stadka”, „wybranymi”, „rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem” itd. Inna klasa jest stosunkowo duża, zwana „ludem wielkim, którego nie mógł nikt zliczyć” i przedstawiona jako słudzy i posłańcy przed tronem (Obj. 7:9-15). Te dwie klasy są przedstawione w przypowieści o „mądrych i głupich pannach”. Grzechy pierwszej klasy, „wybranych”, są jawne na sądzie przed ogólnym sądem dla całego świata. Są oni na próbie podczas obecnego czasu i wszystkie ich grzechy zostają odpokutowane i zmazane. Po sądzie „malutkiego stadka” znajdą się na sądzie grzechy drugiej klasy, „wielkiego ludu” – „którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej” [Obj. 7:14]. List apostoła był adresowany do Tymoteusza, dziecka Bożego, i jego instrukcje odnoszą się do osób światowych spoza Kościoła Chrystusowego. Rzeczywiście, grzechy świata, zarówno Adamowe, jak i rozmyślne, zostają całkowicie odpokutowane poprzez powyższe dwie klasy w połączeniu z Panem Jezusem Chrystusem jako „ofiary za grzech” tegoż wielkiego Dnia Pojednania. [833,2]