GRZECH – Nieprzebaczalny.

Pytanie – Co to jest grzech nieprzebaczalny?

Odpowiedź – Nieprzebaczalny grzech to grzech, któremu Bóg odmawia wybaczenia – grzech, za który musi być kara i który musi być odpokutowany przez grzesznika. Należy wspomnieć, że są różne stopnie nieprzebaczalnego grzechu. Niewybaczalny grzech to grzech popełniony przeciwko światłu i poznaniu. Wszystkie grzechy wynikające ze słabości i nieznajomości są wybaczalne, gdyż Bóg przewidział przebaczenie tych grzechów w śmierci Chrystusa. Ponieważ wszystkie nasze słabości i niewiedza spadły na nas z winy naszego ojca Adama i ponieważ Jezus odkupił świat od tego przewinienia i całego zepsucia z niego wynikającego, każdy grzech przypisany temu upadkowi jest grzechem wybaczalnym.

Jest jednakże coś, co mogłoby być określone jako grzechy mieszane, w których premedytacja, poznanie i rozum połączone są z pewną miarą nieświadomości i słabości. Przebaczenie takich grzechów byłoby proporcjonalne do stopnia słabości i nieznajomości, jednak kara byłaby wymagana w stopniu odpowiadającym poznaniu oraz rozmyślności. Rozmyślny grzech przeciw pełnemu światłu i wiedzy będzie grzechem przeciwko Bożemu duchowi świętemu. Taki świadomie popełniony grzech prowadzi grzesznika pod wyrok śmierci – wtórej śmierci. [833,1]