UŚWIĘCENI – Dzieci i niewierzący przez wierzącego małżonka.

Pytanie – Czy mógłbyś wyjaśnić słowa apostoła Pawła z 1 Kor. 7:14: „Albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez [wierzącą] żonę i żona niewierna poświęcona jest przez [wierzącego] męża, bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczystymi [grzesznikami pod potępieniem, nieusprawiedliwionymi, nie mającymi nic wspólnego z Bogiem, oddzielonymi od Jego opieki i błogosławieństw], lecz teraz świętymi są”?

Odpowiedź – Tak jak nieposłuszeństwo i oddalenie Adama i Ewy od Ojca Niebieskiego przyniosły oddalenie dla całego ich potomstwa, tak pojednanie ludu Pańskiego poprzez zasługi wielkiego pojednania nie tylko przyprowadza ich z powrotem do harmonii z Bogiem, ale także ich dzieci są uznane za usprawiedliwione przez swoich rodziców, i ze względu na nich, aż do czasu, gdy dorosną i same będą posiadały własny rozum i własną wolę. Pytanie jest wszakże bardziej złożone, jeżeli jeden rodzic jest w Panu, a drugi jest Mu obcy; jednak apostoł zapewnia nas, że w takim przypadku Bóg uznaje to dziecko jako swoje poprzez któregokolwiek rodzica będącego Pańskim uczniem. W odniesieniu do dziecka postawa wierzącego rodzica jest uznawana za wyrównującą i uchylającą postawę rodzica niepoświęconego. [825,2]