ZBAWIENIE – Śmierć na wszystkich, życie zapewnione dla wszystkich.

Pytanie – Proszę o wyjaśnienie 1 Tym. 2:4-6 (NB).

Odpowiedź – Bóg „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni” (od stanu śmierci, który jest skutkiem nieposłuszeństwa ojca Adama; tak jak cała ludzkość jest w stanie umierania, a znaczna większość znajduje się w grobie, tak Pan „wszystkich ludzi” zbawi z tego stanu śmierci) „i aby doszli do poznania prawdy” (by przyprowadzić cały rodzaj – wszystkich ludzi – do znajomości prawdy, konieczne będzie wzbudzenie ich z grobu, ponieważ bardzo niewielu członków ludzkiego rodu doszło do znajomości prawdy w obecnym życiu, jak wyraził to sam Pan Jezus przy jednej okazji: „A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; a mało ich jest, którzy ją znajdują” [Mat. 7:14]). „Albowiem jeden jest Bóg [nie trzej bogowie, nie kilku], jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który [zaspokoi oczekiwania Boskiej sprawiedliwości i doprowadzi do pokuty, czyli pojednania pomiędzy Bogiem a ludźmi, ponieważ z łaski Boga] siebie samego złożył jako okup za wszystkich [za każdego człowieka, co jest prawdą i faktem], aby o tym świadczono [wszystkim] we właściwym czasie” (gdy wszyscy powstaną z grobów). [824,1]