SPRAWIEDLIWOŚĆ – A odrodzenie.

Pytanie – Czy właściwie jest mówić o tych, którzy odwrócili się od grzechu ku prawości, że zostali odrodzeni lub że mają odrodzone serca?

Odpowiedź – Pojęcie „odrodzenie” jest równoznaczne z wyrażeniem „narodzić się ponownie”. W Piśmie Świętym znajdują się dwa miejsca, w których jest użyte słowo „odrodzenie”. W Tyt. 3:5 zostało ono użyte, by przedstawić zmieniający i usprawiedliwiający wpływ wiary w Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Drugie miejsce to Mat. 19:28, gdzie pojęcie to przedstawia ową wspaniałą moralną, społeczną, polityczną, religijną i fizyczną przemianę, jaka będzie wprowadzona przez Mesjasza, który mówi: „Oto wszystko nowe czynię” (Obj. 21:5). Proces odnowienia ma obecnie miejsce w doświadczeniach członków Kościoła Chrystusowego – chrześcijan. Zostali oni spłodzeni z ducha świętego i muszą wzrastać oraz rozwijać się jako „nowe stworzenia”, a w zmartwychwstaniu zrodzeni zostaną z ducha, gdy jako wspaniałe duchowe istoty będą niewidoczni i potężni oraz gdy będą potrafili przychodzić i odchodzić jak wiatr (Jan 3:8). Po tym, jak Kościół doświadczy nowych narodzin, cała ludzkość zostanie w odrodzeniu świata przywrócona do swoich pierwotnych warunków doskonałości i życia, jakie były pokazane w Adamie w ogrodzie Eden – będzie to „czas naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków” (Dzieje Ap. 3:19-21). [822,1]