ZMARTWYCHWSTANIE – Co to jest ciało niebieskie?

Pytanie – Biblia sugeruje, że będziemy mieć ciała niebieskie. Jeżeli tak, to czy chodzi o ludzkie ciała, które zostaną oczyszczone, udoskonalone i odnowione?

Odpowiedź – 1 Kor. 15 jest natchnioną rozprawą na temat zmartwychwstania. W rozdziale tym apostoł Paweł praktycznie każde zdanie i punkt odnosi do tego doniosłego tematu. Zaczyna od streszczenia Ewangelii w kilku zwięzłych słowach: „(...) że Chrystus umarł za grzechy nasze. (...) I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony” [1 Kor. 15:3-4 NB]. Następnie wymienia świadków, by potwierdzić fakt zmartwychwstania Chrystusa. W wersetach 11-17 [1 Kor. 15:11-17] zapewnia o fakcie zmartwychwstania Chrystusa i podkreśla jego znaczenie. Werset 18 [1 Kor. 15:18] zawiera stwierdzenie, które zostało przeoczone bądź błędnie zrozumiane przez niemalże wszystkich chrześcijan. Jeżeli Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał, „zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie”. „Poginęli” znaczy zostali unicestwieni, zniszczeni. Niech nikt pospiesznie nie wysuwa absurdalnego pomysłu, że apostoł odnosi to do ciał tych, którzy „zasnęli”, ponieważ ciała wszystkich giną i rozpadają się w pył. Lecz Paweł miał na myśli jednostkę, istotę, duszę. „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18:4). Ponieważ Chrystus umarł za wszystkich, zatem wszyscy powstaną z grobów. Co powstanie – ciało? Pozwólmy odpowiedzieć apostołowi: „O głupi! To, co ty siejesz, nie bywać ożywione, jeśliby nie umarło. I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem wyróść. (...) Takci będzie i powstanie umarłych. (...) Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne [czyli istota]. (...) ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą (...) [dlatego] wszyscy przemienieni będziemy (...) na trąbę ostateczną (...). Umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni” (1 Kor. 15:35-53). [819,2]