POKÓJ – Pokój a ogromne przygotowania do wojny.

Pytanie – Jak mamy rozumieć słowa proroka: „I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza ani się będą ćwiczyć do bitwy” (Izaj. 2:4) wobec faktu, że wszystkie narody uczą się sztuki wojennej i czynią ogromne przygotowania do wielkiego międzynarodowego konfliktu? Pomyślmy o armiach, flotach wojskowych i uzbrojeniu! Pamiętajmy również o przerażających narzędziach zniszczenia, które są konstruowane, takich jak okręty podwodne, samoloty, mordercze karabiny maszynowe, straszliwe materiały wybuchowe itd. Czy pokój nigdy nie będzie ustanowiony na ziemi?

Odpowiedź – Prorok Joel przepowiedział właśnie te warunki, które obecnie widzimy w otaczającym nas świecie (Joel 3:9-11). Pan Jezus również poinformował swoich naśladowców, że „wojny i wieści o wojnach” będą trwały przez wieki, aż do czasu Jego wtórej obecności (Mat. 24:6-7). Wtedy, przy samym końcu wieku, „w ostateczne dni” będzie wielki ucisk, czas wojny i utrapienia obejmujący wszystkie narody, do którego przygotowania trwają w obecnych warunkach. Kiedy końcowy, wielki kataklizm, przytłaczająca powódź ucisku będzie się miała ku końcowi, wtedy rozpocznie się pokojowe panowanie Mesjasza. Na ziemi zostanie ustanowiony uniwersalny rząd, Królestwo Boże; „będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwą imię jego (...) Książę pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, (...) końca nie będzie” (Izaj. 9:6-7). Wersety z kontekstu oraz werset zacytowany w pytaniu wskazują, że warunki pokoju będą ustanowione dopiero, gdy „góra” (Królestwo) Pana zostanie ustanowiona na ziemi (zob. wersety 2 i 3). [812,1]