MOJŻESZ – Spór Michała i diabła o ciało.

Pytanie – W Liście Judy 1:9 znajduje się opis sporu i dyskusji archanioła Michała z diabłem o ciało Mojżesza? Co to za spór?

Odpowiedź – Zacytujemy wyjaśnienie znakomitego autorytetu odnośnie przyczyny sporu pomiędzy Michałem a diabłem: „Pan sam pochował Mojżesza, ukrywając miejsce jego pochówku. Prawdopodobnie najważniejszym powodem miało być uchronienie Izraelitów przed noszeniem jego ciała jako mumii, która po pewnym czasie mogłaby się stać pokusą do bałwochwalstwa. Fragment z Judy 1:9, w którym jest wspomniane o dotyczącym ciała Mojżesza sporze pomiędzy Michałem i diabłem, jest wskazówką w tej kwestii. Szatan pragnął posiadać ciało, by użyć je do dalszego zwodzenia ludu. Jednak przez archanioła Michała Pan powstrzymał to, przeszkodził w tym i utrzymał miejsce pochówku w tajemnicy przed Izraelitami. Poza tym jest jeszcze jeden pogląd na tę kwestię, który jest również interesujący, ponieważ odnosi się do duchowych Izraelitów. Połączeni Jezus i Kościół przedstawiają pozafiguralnego, większego Mojżesza – duchowego. Ich dziedzictwo nie jest ziemskie, lecz niebieskie, zaś grób jest symbolem nadziei na ziemskie zmartwychwstanie. Stąd było rzeczą właściwą, by figura nie wskazywała na ziemski grób, skoro pozafigura nie wiąże z nim żadnych nadziei” [R-4053]. [806,2]