TYSIĄCLECIE – Przed czy po przyjściu Chrystusa?

Pytanie – Czy według Obj. 20:6 i 1 Tes. 4:16 Tysiąclecie rozpocznie się przed czy po przyjściu Chrystusa? Niektórzy twierdzą, że Tysiąclecie rozpoczęło się w 799 roku, a skończyło w roku 1799 – rozumiejąc tysiąclecie jako tysiąclecie papieskie. Czy właśnie to tysiąclecie jest wspomniane w Biblii?

Odpowiedź – Powyższe wersety wraz z wieloma innymi ukazują, że Chrystus będzie panował podczas Wieku Tysiąclecia, a wszyscy bardzo dobrze wiemy, że Chrystus jeszcze nie panuje. Jeśliby Chrystus teraz panował, to nie byłoby wielkich systemów zła na ziemi, gdyż Pismo Święte oznajmia: „Albowiem gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego” (Izaj. 26:9). Werset z twojego pytania zapowiada, że przy Jego przyjściu „najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (1 Tes. 4:16 NB). W harmonii z tym widzimy, że wtedy ujmie On wielką władzę i panowanie, tak jak zostało to zapisane w Obj. 11:17-18. Ponadto Jezus sam oświadczył (Mat. 25:31), że Jego panowanie nastąpi po wtórym przyjściu. [804,2]