KŁAMSTWO – Ananiasz.

Pytanie – Czy Ananiasz wypowiedział pierwsze kłamstwo? Czy to właśnie z tego powodu często mówimy o „Klubie Ananiasza”, którego członkowie są uznawani za notorycznych kłamców?

Odpowiedź – Pan Jezus oświadczył, że to Szatan wypowiedział pierwsze kłamstwo: „Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jan 8:44). Pierwsze kłamstwo zostało wypowiedziane przez Szatana w Edenie, kiedy powiedział do matki Ewy: „Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie” (1 Mojż. 3:4). Było to fałszem, ponieważ sprzeciwiało się prostemu stwierdzeniu Boga: „Na pewno umrzesz” (1 Mojż. 2:17 NB). Można by powiedzieć, że wszystkie fałszywe doktryny „pogaństwa” i „chrześcijaństwa” mają swe podstawy w kłamstwie wypowiedzianym przez Szatana. Owo kłamstwo było przyczyną nieposłuszeństwa pierwszego człowieka, czego wynikiem było skazanie Adama na śmierć, która przez dziedziczenie przeszła na całe jego potomstwo (Rzym. 5:12). Ananiasz był potomkiem Adama. Został zrodzony pod potępieniem śmierci, poczęty w grzechu i zrodzony w nieprawości (Psalm 51:7; [Psalm 58:4]). Stąd pojawiła się ta naturalna tendencja ku upadkowi. Jednak wszyscy, którzy chcą być szczerzy i prawi, muszą walczyć ze złem. [799,1]