POZNANIE – Czym jest „klucz”, do którego odwołuje się Jezus?

Pytanie – Co jest tym „kluczem poznania”, o którym wzmiankuje Łuk. 11:52, gdzie Jezus powiedział do uczonych w Piśmie i faryzeuszy: „Pochwyciliście klucz poznania; sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście” (NB)?

Odpowiedź – Ktoś powiedział: „Sumaryczny niedostatek obecnego wieku jest ową ostatnią filozofią, do której przesiane zostaną wszystkie inne filozofie. Będzie ona zarazem powszechna, jak i eklektyczna, będzie wspólnym wzrostem oraz owocem rozumu i wiary, będzie rozsiewana na każdym etapie badania połączonego światła odkrycia i objawienia” [Philosophia Ultima, Charles Woodruff Shields, Applewood Books, 1888]. Biblia jest takim objawieniem i zawiera tę prawdziwą filozofię, która jest podstawą wszystkich innych filozofii. To jest „klucz poznania”, standard prawdy, a wszelkie poszukiwania, które ignorują ten standard i są mu przeciwne, są „próżnomównością i sprzeczaniem około fałszywie nazwanej umiejętności” (1 Tym. 6:20). „Uczeni”, zakonnicy, doktorzy teologii za czasów naszego Pana wniwecz obrócili Słowo Pańskie poprzez własne tradycje i spekulacje (Mar. 7:13). Oczekując od „uczonych” prawdziwych wskazówek odnośnie Pańskiego Słowa, lud został zwiedziony i wprowadzony w błąd ich fałszywymi naukami. [798,1]