KRÓLESTWO – Co upoważni do wejścia?

Pytanie – Próbuję postępować najlepiej jak umiem. Czy to upoważni mnie do wejścia do Królestwa Niebios?

Odpowiedź – Jeśli postępujesz najlepiej jak potrafisz, otrzymasz wielką lekcję, że nie potrafisz postępować w sposób doskonały. Wtedy, uświadomiwszy sobie, że Bogu nie może się podobać to, co jest niedoskonałe i godne potępienia, będziesz gotowy, by się modlić: „Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łuk. 18:13). Wtedy Pan wyjawi ci, że są tylko jedne drzwi zbawienia – Chrystus. Wciąż pragnąc pokoju z Bogiem, będziesz szukał Chrystusa i znajdziesz go w Nim. Bóg oczekuje od każdego, by czynił wszystko, co w jego mocy. Z tego powodu wszyscy potrzebujemy Zbawiciela, jak pisze apostoł Paweł, że „ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili” (Gal. 5:17). Nie możemy postępować doskonale, ponieważ sami jesteśmy niedoskonali; a jesteśmy niedoskonali, ponieważ w grzechu i w nieprawości zostaliśmy zrodzeni (Psalm 51:7; [Psalm 58:4]). Żydzi, którzy byli pod Przymierzem Zakonu, próbowali usprawiedliwiać się przed Bogiem swoimi uczynkami, ale odnieśli całkowitą porażkę. Omawiając to zagadnienie, apostoł wskazuje, że jedyna nadzieja na wybawienie jest przez Jezusa Chrystusa, który przyjdzie jako wielki Wybawiciel i odwróci od nich bezbożność [Rzym. 11:26 NB] (Rzym. 7:18-25). [797,3]