DZIEŃ SĄDU – Kiedy i jak długi?

Pytanie – Co oznacza „dzień sądu” i kiedy będzie? Czy będzie to 24-godzinny dzień?

Odpowiedź – Termin „sąd” obejmuje rozprawę, czyli proces sądowy, oraz końcowe rozstrzygnięcie, czyli wynik tego procesu. Nie wszyscy są sądzeni jednocześnie. Dla ilustracji można podać Kościół, który obecnie jest na próbie, czyli sądzie, a którego próba, czyli sąd, trwa od Dnia Pięćdziesiątnicy. Wierni na tym sądzie zostaną nagrodzeni, jak czytamy: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Obj. 2:10). Dzień sądu dla ogółu świata jest całkowicie inną kwestią. Oczywiste jest, że cały świat nie mógłby być wypróbowany i osądzony w przeciągu dwudziestu czterech godzin. Apostoł mówi, że Bóg „postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości” (Dzieje Ap. 17:31). Czytamy także: „Jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat” (2 Piotra 3:8). Sąd świata przez Chrystusa obejmie okres tysiąca lat (Obj. 20:4-6). Nie nadszedł on za dni apostoła Pawła, co zostało wyraźnie zaznaczone w jego słowach wspomnianych powyżej (Dzieje Ap. 17:31). Ten i inne wersety Pisma Świętego wyraźnie wskazują, że Chrystus ma być sędzią świata, gdy założy swoje Królestwo przy wtórym przyjściu. W Mat. 25:31-46 nasz Pan daje opis sądu świata, wyraźnie wskazując, że będzie on miał miejsce w czasie Jego drugiego pojawienia się. Jest to niezbitym dowodem, że sąd świata jeszcze się nie rozpoczął. [794,2]