ŻYDZI – Czemu nazwani „narodem wybranym”?

PytanieCzemu Żydzi zostali nazwani „Boskim narodem wybranym”? Czy starożytni Żydzi byli inni od współczesnych?

Odpowiedź – Abraham był ojcem narodu żydowskiego. Bóg dał mu obietnicę, mówiąc: „Błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi” [1 Mojż. 22:18]. Jakub, wnuk Abrahama, miał dwunastu synów, którzy stanęli na czele dwunastu plemion Izraela, czyli wszystkich Żydów. Bóg uczynił ze swym ludem przymierze, mówiąc: „Przetoż teraz, jeśli słuchając, posłuszni będziecie głosu memu i strzec będziecie przymierza mego, będziecie mi własnością nad wszystkie narody; chociaż moja jest wszystka ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym” (2 Mojż. 19:5-6). Przez ponad osiemnaście wieków Bóg zajmował się wyłącznie tym ludem, jak powiedział przez swojego proroka: „Tylkom was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi” (Amos 3:2). Bóg wielokrotnie ponawiał swą obietnicę, że przyjdzie do nich Mesjasz, a gdy Jezus przyszedł, większość Żydów nie zważała na Boską obietnicę. Byli prowadzeni przez duchownych, nieświadomych obietnic i tym samym ślepych, jak powiedział Jezus: „Ślepi są wodzowie ślepych” [Mat. 15:14]. Odrzucili Jezusa Chrystusa i zostali odtrąceni od Boskiej łaski (Mat. 23:37-39). Słowa naszego Pana wyraźnie dają do zrozumienia, że Boska łaska ponownie powróci do tego narodu. Powiedział On: „Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim” [Mat. 23:39]. Apostołowie wskazują, że Bóg zaczął zwracać swoją łaskę do pogan i gdy wymagana liczba będzie spośród nich wybrana do stanowienia klasy Królestwa, zgodnie z obietnicą Boska łaska zostanie ponownie okazana Żydom jako narodowi (zob. Rzym. 11:1-5,25-28). [792,2]