ŻYDZI – Powrót do Palestyny.

PytanieCzy Biblia naucza o powrocie Żydów do Palestyny i czy kraj ten jest wystarczająco duży dla wszystkich potomków Abrahama?

Odpowiedź – Biblijna odpowiedź na obydwa te pytania brzmi TAK: (a) „Oto Ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój! i przywiodę was do ziemi izraelskiej”; „A będziecie mieszkać w ziemi, którąm dał ojcom waszym i będziecie ludem moim, a Ja będę Bogiem waszym”; „I rzeką: Ziemia ta spustoszała stała się jako ogród Eden” (Ezech. 37:12; Ezech. 36:28,35); (b) to, co znamy jako Palestynę, jest tylko małą częścią Ziemi Obiecanej, która ma rozciągać się od Nilu do Eufratu (1 Mojż. 15:18) i zdaje się włączać Arabię, a także części Egiptu i Sudanu, powierzchnię równą połowie Europy. Większość z tego jest obecnie pustynią, ale „weselić się z tego będzie pustynia (...), a rozraduje się i zakwitnie jako róża” (Izaj. 35:1). Będzie zatem wystarczająco miejsca i obfitość pożywienia dla Izraelitów w Ziemi Obiecanej – obiecanej na wieczne posiadanie Abrahamowi oraz jego potomkom – gdy Boska łaska powróci do nich, jak to zostało przepowiedziane przez proroków – Rzym. 11:25-27. [792,1]