LEKKOMYŚLNI – Co się z nimi stanie?

Pytanie – Wiemy, co się stanie z posłusznymi i nieposłusznymi, ale jest także inna klasa, która tak naprawdę nie może zostać nazwana ani posłuszną, ani nieposłuszną. Mam na myśli lekkomyślnych, którzy kochają obecny świat i nawet nie chcą się dowiedzieć, czego wymaga od nich Bóg. Do tej klasy, moim zdaniem, należy większość ludzkości, nawet w tym (tak zwanym) wieku oświecenia. Co się z nimi stanie?

Odpowiedź – Odpowiedź na to pytanie wiąże się z rozważeniem doktryny o „wyborze” oraz „wolnej łasce”, które są wyraźnie wyłożone w Piśmie Świętym, jak uznają wszyscy bibliści. Dopiero w ostatnich latach została zauważona piękna harmonia występująca pomiędzy tymi dwiema naukami. Z wielu miejsc Biblii, z których zacytujemy tylko kilka, wynika, że cała era chrześcijańska, od czasu pierwszej obecności naszego Pana Jezusa aż do czasu Jego wtórego przyjścia, jest okresem, w którym ma miejsce wybór tych, którzy tworzyć będą Oblubienicę, Kościół Chrystusowy (1 Piotra 1:2; Efezj. 1:4; 2 Piotra 1:10; Dzieje Ap. 15:14-18). Gdy pod koniec obecnego wieku chrześcijaństwa dzieło to się dokona, Boża łaska zostanie rozciągnięta na całą ludzkość przez ową wybraną klasę, która została wybrana po to, by stać się królami i kapłanami Bogu i by wraz ze swym Panem Jezusem królować przez okres tysiąca lat nad narodami ziemi w celu podniesienia ich z grzechu i śmierci do ludzkiej doskonałości i wiecznego życia. Teraz Kościół ma szansę, by uczynić swoje powołanie pewnym. Następnie świat będzie miał szansę otrzymania Bożej wolnej łaski. Wybór teraz, a wolna łaska później. Zob. Dzieje Ap. 15:14-18; Obj. 22:17; Dzieje Ap. 3:19-21. [788,1]