NATCHNIENIE – Apostołów.

Pytanie – Jak i w jakim stopniu apostołowie byli natchnieni?

Odpowiedź – W obecnych czasach niektórzy uważają, że współcześni autorzy, nauczyciele czy poeci są w pełni natchnieni jak apostołowie. Niektórzy duchowni najwyraźniej uważają się nawet za autentyczne oraz niezawodne autorytety i domagają się, by ich za takich uważano. Jeśliby tak było, to natchnienie byłoby bezwartościowe i całkowicie niepewne, gdy uzmysłowimy sobie sprzeczne teorie i doktryny głoszone przez współczesne teologiczne autorytety. Apostoł Piotr, nawiązując do natchnienia świętych pisarzy, oświadcza, że „od Ducha Świętego pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie” (2 Piotra 1:21). Oznacza to, że Boska święta moc, czyli wpływ działający w umysłach proroków, nakłaniała ich do mówienia i pisania o rzeczach przyszłych, związanych z Boskimi zamiarami, których czasem nawet oni sami nie rozumieli (Dan. 12:8-9). W podobny sposób apostołowie pisali o rzeczach, które miały być niezbędne dla duchowego pożytku oraz powodzenia Pańskiego ludu w przyszłości (2 Tym. 3:16-17). Całkowite natchnienie nie istnieje od dni naszego Pana oraz apostołów i nie jest potrzebne, ponieważ Pismo Święte jest całkowicie kompletne i wystarczające. [787,2]