NIEŚMIERTELNOŚĆ – Teraz czy tylko w przyszłości?

PytanieW 1 Tym. 6:16 czytam, że apostoł Paweł, mówiąc o Bogu, stwierdza, że On „sam ma nieśmiertelność”. W tym samym rozdziale, w wersecie 19 bracia nawoływani są do dobrych uczynków, „aby otrzymali żywot wieczny”. Jedynym miejsce, gdzie znajduję słowo „nieśmiertelny”, jest 1 Tym. 1:17, a odnosi się ono także do Boga, natomiast w Rzym. 6:23 apostoł mówi, iż „zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (NB). Potem znowu w Rzym. 2:6-7 pokazuje, że dar ten musi być poszukiwany „przez wytrwanie w uczynku dobrym”. A zatem, jeżeli nieśmiertelność, czyli życie wieczne, jest darem od Boga jako nagroda dla tych, którzy wiernie wypełniają Jego wolę, to skąd czerpią upoważnienie ci, którzy nauczają, że człowiek obecnie jest w posiadaniu życia nieśmiertelnego?

Odpowiedź – Jest to pytanie często zadawane w obecnych czasach przez tych, którzy nie chcą przyjmować zwykłego zapewnienia, że „tak mówi Pan” bez potwierdzenia. W Biblii nie ma ani jednego stwierdzenia, które można byłoby uznać za naukę, że człowiek jest nieśmiertelny, że nie umrze i umrzeć nie może. Jest tak, co prawda, napisane w 1 Mojż. 3:4, sugerujemy jednak, by każdy, zanim przyjmie te słowa za autorytet, przeczytał cały fragment i zwrócił szczególną uwagę na to, przez kogo były wypowiedziane! [786,2]