EWANGELIA – Znaczenie.

Pytanie – Proszę wyjaśnić, co jest rozumiane przez głoszenie Ewangelii oraz czym jest Ewangelia?

Odpowiedź – Słowo „Ewangelia” oznacza poselstwo radosnej nowiny. Głoszenie Ewangelii oznacza obwieszczanie dobrej nowiny, czyli wesołego poselstwa innym. Gdy Pan Jezus przyszedł, ogłosił: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę” [Łuk. 4:18 NB]. Podczas trzech i pół roku swojej misji głosił On dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie oraz błogosławieństwach, jakie ma ono przynieść rodzajowi ludzkiemu. Zalecił swoim prawdziwym naśladowcom, by czynili to samo i ci, którzy mówią innym o okupowym dziele Chrystusa i błogosławieństwach Jego nadchodzącego Królestwa, głoszą tym samym Ewangelię. W obecnych czasach prasa stała się najbardziej efektywnym sposobem docierania ze wspaniałymi prawdami do ludzi, a Ewangelia jest głoszona przez prasę wszędzie, gdzie radosna nowina o Królestwie Mesjaszowym jest publikowana. Na tej podstawie można zauważyć, że większość z tego, co jest głoszone, jest błędnie nazywane „Ewangelią”. Wszystko, co zwiastuje wielkie nieszczęście, jest często fałszywie określane „Ewangelią”. [782,1]