BOSKA OPIEKA – Sieroty i wdowy.

Pytanie – Proszę wyjaśnić, dlaczego Pismo Święte odwołuje się do szczególnej Boskiej opieki nad sierotami [w przekładzie angielskim dosłownie: pozbawionymi ojca – przyp. tłum.] oraz wdowami, a nie mówi nic o wdowcach oraz dzieciach pozbawionych matki? Wydaje mi się, że gdy odchodzi żona bądź matka, jest to znacznie smutniejsze, niż gdy rodzina zostaje pozbawiona męża lub ojca.

Odpowiedź – W wielu miejscach w Piśmie Świętym wyrażenie „pozbawiony ojca” w pierwotnym języku, w którym została napisana Biblia, określa pogrążonych w żałobie, czyli ogólnie sieroty. Chodzi o to, że specjalna Pańska opieka oraz współczucie spoczywają nad słabymi, bezbronnymi i osieroconymi, a nie, że ma On mniej współczucia dla pozbawionych matki niż dla pozbawionych ojca. Czytamy: „Dobrotliwy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiego miłosierdzia. Dobryć jest Pan wszystkim, a miłosierdzie jego nad wszystkimi sprawami jego.” „Pan podnosi upadłych; Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotce i wdowie pomaga; ale drogę niepobożnych podwraca” – Psalm 145:8-9; Psalm 146:8-9. Czytamy także: „Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże!” – Psalm 51:19. Wszyscy, którzy są w żałobie i są pogrążeni w smutku, jeśli przybliżą się do Boga przez Chrystusa, zostaną pocieszeni, bez względu na to, czy stracili matkę, czy ojca oraz czy są wdowami, czy wdowcami. [781,2]