BÓG – Jego miłość a rozkazy wytracenia wrogów.

Pytanie – Jeżeli Bóg jest Bogiem miłości jak mówi nam Biblia, jak możemy zrozumieć Jego rozkazy dawane Izraelowi, by całkowicie wyniszczył swoich wrogów – mężczyzn, kobiety oraz dzieci?

Odpowiedź – Czterysta lat temu Ameryka Północna była ogromną dziczą zamieszkałą przez grupy barbarzyńców, którzy walczyli ze sobą nawzajem oraz praktykowali różne formy barbarzyństwa. Dzisiaj w miejscu rozproszonych plemion śmiercionośnych Indian znajdują się miliony cywilizowanych i oświeconych ludzi, którzy zaangażowani są w rozwój wyższych i szlachetniejszych zalet umysłu i serca oraz kultywowanie sztuki, nauki i rozmaitych gałęzi przemysłu. Który z tych dwóch porządków jest lepszy? Czy Pan był niesprawiedliwy i niemiłosierny, kierując tak sprawami ziemi, że Indianie zostali praktycznie całkowicie wybici w pień, po to, by otworzyć drogę dla cywilizacji? Myślimy, że nie. Takie same warunki panowały w ziemi Kanaan. Filistyni, Amoryci itd., którzy zajmowali ziemię, byli praktycznie barbarzyńcami, ponieważ oddawali się różnym formom bałwochwalczego kultu, w ramach którego składali ofiary z ludzi. Ich nieprawość oraz zepsucie sięgnęły stanu, w którym Bóg w swej mądrości i sprawiedliwości uznał, że najlepiej będzie ich zniszczyć i umieścić w tej ziemi naród, który pod Jego kierownictwem osiągnie wyższy stopień cywilizacji. Gdy Żydzi mieli wejść do ziemi, Pan ustanowił prawa z zapewnieniem, że jeżeli będą przestrzegali Zakonu, będą cudownie błogosławieni, a jeżeli będą nieposłuszni, zostaną surowo ukarani. [780,1]