GŁUPI – Dla Chrystusa.

Pytanie – Apostoł mówi: „Myśmy głupi dla Chrystusa” (1 Kor. 4:10). Co miał na myśli przez to wyrażenie? W jaki sposób chrześcijanie są głupi?

Odpowiedź – Apostoł Paweł ze względu na swój zapał i gorliwość dla sprawy Chrystusa cierpiał sprzeciw i prześladowania różnego rodzaju, a nawet znosił głód, pragnienie i niedostatek, jak opisuje dalej w tym samym rozdziale. Dla ludzi bez wiary w Chrystusa i Jego nauki wszystko, co przeżywał apostoł, było głupotą. Wydawał im się religijnym fanatykiem – głupcem. Najwyraźniej niektórzy chrześcijańscy bracia w Koryncie też uznali za niepotrzebne znosić tak wiele pogardy i niedostatków dla Mistrza. Warunki te przeważały przez całą chrześcijańską erę. Ochrzczeni, poświęceni dla Pana ludzie, którzy oddali wszystko, poświęcając wygody, uciechy, ziemską sławę i bogactwo z chęci służenia Temu, który dla nich zniósł tak wiele, zawsze byli wyśmiewani i pogardzani przez rzesze, które ze względu na swoje ograniczone możliwości intelektualne i moralne nie potrafiły docenić wspaniałości oraz szlachetności charakteru i nauk tych, którzy prawdziwie zasługują na to, by nazywać się chrześcijanami. Dobrze to zostało wyrażone przez kogoś, kto powiedział:

„Ci, którzy wyższe prawdy wyznawali

I głupio swe serca w pełni odkrywali,

Głosząc tłumowi szlachetne objawienie,

Zawsze musieli znosić cierpienie”. [778,3]