WIARA – Jak pielęgnować?

Pytanie – Jak mogę zdobyć wiarę, jeżeli nie posiadam jej w naturalny sposób?

Odpowiedź – Wiara może być wykształcona, jak każdy inny przymiot naszego umysłu, i wzrasta proporcjonalnie do naszego poznania oraz polegania na tym poznaniu. By mieć wiarę w Boga, musimy poznać Jego charakter, plany oraz cele. Osiągamy to poprzez badanie Jego słowa oraz poleganie na obietnicach i prawdach tam się znajdujących. Fałszywe doktryny sprawiły, że Boski charakter wydaje się przerażający. „Bojaźni, którą się mnie boją, z przykazań ludzkich nauczyli się” [Izaj. 29:13]. Prawdziwa znajomość Jego charakteru oraz planu w znaczący sposób pozwala wzrastać naszej wierze oraz miłości ku niemu. Biblia poucza nas, że „wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych” [Hebr. 11:1]. Człowiek pragnie życia wiecznego w szczęściu. Podstawa tej nadziei znajduje się w Słowie Bożym. Osoba wątpiąca może się stać gorliwsza i bardziej wytrwała po otrzymaniu właściwych dowodów. „Dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie” (Rzym. 6:23). Jego Słowo jest jedynym dowodem wyraźnie wskazującym sposób otrzymania tego daru. By zwiększać naszą wiarę, musimy zatem badać Boskie Słowo w pokorze i z modlitwą oraz z pragnieniem poznania i czynienia Jego woli. Musimy także polegać na Jego Słowie. Ktoś, kto zna literę Jego Słowa, ale nie polega na nim, ma niewiele wiary. Inny zna Słowo i polega na nim, rezultatem czego jest silna wiara. Jest to zobrazowane przez następujące wydarzenie: Człowiek, który wątpił, że lód utrzyma jego ciężar, przeczołgał się po rzece na rękach i kolanach, a gdy już dotarł do drugiego brzegu, został wyprzedzony przez człowieka, który wierzył w siłę lodu i radośnie powoził zaprzęgiem koni ciągnących sanie obładowane żeliwem. [774,2]