ZIEMIA – Czy zostanie spalona?

Pytanie – Czy powinniśmy rozumieć ze słów św. Piotra (2 Piotra 3:10), że ziemia ma kiedyś zostać spalona? Co oznacza wyrażenie „żywioły rozpalone ogniem stopnieją”?

Odpowiedź – Symboliczna ziemia z proroctwa świętego Piotra bez wątpienia odnosi się do społecznego porządku rzeczy, czyli zorganizowanego społeczeństwa, przedstawionego w różnych formach obecnych rządów. Mówiąc o czasach czy dniach ostatecznych, nasz Pan przepowiedział czas ucisku, jakiego nie było od początku świata – Mat. 24:21. Wersety biblijne, generalnie rzecz biorąc, pokazują, jak ten „ucisk” się rozwinie oraz to, że będzie on miał tak destrukcyjny charakter, iż jego wynikiem będzie stopnienie obecnej, złej, samolubnej struktury społecznej, co przygotuje ustanowienie „nowej ziemi” – werset 13 – założonej na zasadach równości, sprawiedliwości i miłości. „Żywioły”, które tworzą obecną „ziemię”, czyli społeczny porządek, to żywioły socjalistyczne, kapitalistyczne, robotnicze itd. Któż nie widzi, że tarcia występujące pomiędzy różnymi żywiołami stają się coraz intensywniejsze oraz że jest tylko kwestią krótkiego czasu, by nabrały takiej gwałtowności, że owe żywioły zmienią się w płomienie i „rozpalone ogniem stopnieją” (rozpłyną się) i w ten sposób cała społeczna struktura zostanie zniszczona? Wskazując, że „ogień” nie jest literalny, mamy na uwadze proroczy opis identycznego niszczącego czasu ucisku, w którym stwierdzone jest, że gdy „ogień” zakończy swe dzieło, „na ten czas” przywróci Pan narodom czyste wargi – Sof. 3:8-9. [771,2]