ŚMIERĆ – Jozjasza.

Pytanie – W 2 Król. 22:20 czytamy: „Przetoż oto Ja cię zbiorę do ojców twoich, a będziesz zebrany do grobu twego w pokoju”. Następnie w 2 Król. 23:29-30 czytamy, że Jozjasz został zabity pod Megiddo. Proszę wyjaśnić oraz pogodzić te fragmenty.

Odpowiedź – Obietnica, którą Pan złożył Jozjaszowi, jak opisano w 2 Król. 22:20, wynikała ze wspaniałego dzieła reformacji zapoczątkowanego oraz realizowanego przez króla przeciwko fałszywym oraz bałwochwalczym systemom religijnym, które zostały ustanowione podczas panowania poprzednich królów Judy. Chociaż nie jest wyraźnie napisane, że warunkiem obietnicy jest nieprzerwana wiara Jozjasza oraz posłuszeństwo Panu, to jednak możemy być pewni, że tak musiało być, ponieważ wszystkie Boskie obietnice mają taką naturę. Ponieważ Jozjasz nie umarł w pokoju, ale został zabity w czasie bitwy, musimy zbadać Pismo, by zobaczyć, gdzie Jozjasz postąpił wbrew Pańskiej woli. Wydarzenia wspomniane w następnym rozdziale są szczegółowo opisane w 2 Kron. 35, a powód, dla którego Jozjasz doświadczył brutalnej śmierci, jest wyraźnie przedstawiony w wersecie 20 [2 Kron. 35:20]. Cóż za lekcja dla wszystkich – pilnować swych własnych spraw i nie wtrącać się w sprawy innych! [765,1]