ŚMIERĆ – Definicja.

PytanieCzym jest śmierć?

Odpowiedź – Śmierć jest ustaniem życia, odcięciem od wspaniałego przywileju, czyli daru życia. Oznacza unicestwienie, jeżeli chodzi o byt, czyli inteligencję. Śmierć, która panuje obecnie na świecie i której poddana jest cała ludzkość, nie jest jednak unicestwieniem, dlatego że nasz Stworzyciel łaskawie zapewnił uwolnienie od niej. Podstawę tego uwolnienia stanowi śmierć naszego Odkupiciela – „sprawiedliwego za niesprawiedliwych” (1 Piotra 3:18). Czas tego uwolnienia nastąpi w dniu zmartwychwstania, ostatnim siódmym dniu tysiącletnim, począwszy od stworzenia człowieka. Podczas swego tysiącletniego panowania Mesjasz przywróci Adama i cały rodzaj Adamowy upadły w wyniku jego przestępstwa, dając mu ponownie życie. Oznacza to, że przywilej otrzymania życia wiecznego oraz doskonałości znajdzie się w zasięgu Adama oraz całego jego potomstwa i tylko przez odrzucenie tej Bożej łaski niektórzy nie uzyskają życia. Ci, co świadomie i celowo odrzucą Bożą łaskę, są przedstawieni w Piśmie Świętym jako umierający wtórą śmiercią. Będzie to unicestwienie, czyli wieczna śmierć – zginą jak bezrozumne zwierzętaponieważ nie zostały podjęte żadne działania dla ich uwolnienia, czyli wyratowania (2 Piotra 2:12). [763,2]