STWORZENIE – Dwa opisy tego dzieła.

Pytanie – Czy były dwa dzieła stworzenia, opisane w pierwszym i drugim rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej (1 Mojż. 1 i 2), czy są to po prostu dwa opisy tego samego dzieła stworzenia?

Odpowiedź – Pierwszy i drugi rozdział 1 Księgi Mojżeszowej są błędnie podzielone. Istnieją dwa opisy dzieła stworzenia, a podział rozdziałów powinien to ukazywać oraz zgadzać się z podziałem zawartym w opisie. Pierwszy opis kończy się na trzecim wersecie drugiego rozdziału [1 Mojż. 2:3], a drugi opis rozpoczyna się od czwartego wersetu tego samego rozdziału [1 Mojż. 2:4]. Pierwszy opis odnosi się do epokowego podziału dzieła dokonanego przez Pana. Drugi opis jest komentarzem do pierwszego, wyjaśniającym szczegóły: „Teć są zrodzenia”, czyli rozwój niebios i ziemi oraz ich stworzeń od czasu, zanim pojawiły się rośliny i ziele polne. Pierwszy i główny opis używa słowa „Bóg”, gdy opisuje Stworzyciela, a drugi, który jest komentarzem, wskazuje, że to „JHWH Bóg” wykonał całą pracę „w dzień”, w którym stworzył niebiosa i ziemię, w ten sposób ujmując całość w jednym większym dniu epokowym, wliczając dzieło wymienionych już sześciu dni. [758,2]