KOŚCIÓŁ – Kim są 144 tysiące?

Pytanie – Co rozumiemy przez 144 tysiące wspomniane w siódmym i czternastym rozdziale Objawienia [Obj. 7:4; Obj. 14:1]?

Odpowiedź – Przez ponad szesnaście wieków Pan zajmował się wyłącznie narodem żydowskim. Byli oni Jego szczególnym wybranym narodem, wyróżnionym ponad wszystkie narody ziemi. Przy jednej okazji Pan powiedział im, że wybrał tylko ich spośród wszystkich narodów ziemi (Amos 3:2). Izraelici zostali poinformowani, że jeżeli będą wierni Panu oraz posłuszni Jego przykazaniom, będą rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, a Jego łaska nigdy ich nie opuści. Ale oni stali się nieposłuszni Pańskim nakazom i w konsekwencji tego przyszedł czas, w którym zostali odrzuceni i nie są już uznawani za Jego lud. Boska łaska została skierowana do pogan i im została podarowana możliwość stania się członkami Królewskiego Kapłaństwa. Kapłaństwo to zostałoby utworzone w całości z dwunastu plemion Izraela – dwunastu tysięcy z każdego plemienia – gdyby tylko była wystarczająca liczba wiernych i posłusznych jednostek, by utworzyć przewidzianą liczbę 144 tysięcy. Ponieważ jedynie niewielka część narodu żydowskiego przyjęła Chrystusa jako swojego Zbawiciela, gdy On im się objawił, zaproszenie zostało skierowane do pogan i podczas całego Wieku Ewangelii oprócz Żydów wybierani są także przedstawiciele innych narodów ziemi. Gdy „poganie w pełni [w pełnej liczbie] wejdą”, łaska raz jeszcze powróci do Żydów i cały Izrael zostanie zbawiony (Rzym. 11:25-27 NB). Wybrane 144 tysiące będą królami i kapłanami Boga i będą rządzić z Chrystusem w ciągu tysiąca lat wspomnianych w Obj. 20:1-6. [756,1]