PRZYJŚCIE CHRYSTUSA – Czy wszyscy będą nawróceni?

PytanieJeżeli wszyscy mają być nawróceni do Chrystusa, zanim przyjdzie On, by założyć swoje Królestwo, czemu jest napisane w Obj. 11:18, że „rozgniewały się narody” podczas Jego przyjścia?

Odpowiedź – Zakładanie, że ziemia zostanie nawrócona do czasu wtórego przyjścia Chrystusa, jest błędem. To właśnie Jego przyjście i założenie Królestwa ma na celu nawrócenie świata i podniesienie całej ludzkości z grzechu i stanu śmierci, który obecnie panuje. Opisując działalność Chrystusa, apostoł pisze o Królestwie: „Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół [wszelkie nieposłuszeństwo itd.] pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć” (1 Kor. 15:25-26). Gniew narodów w czasie wtórego przyjścia niekoniecznie będzie skierowany przeciwko Panu. To raczej duch samolubstwa, który już panuje na świecie, wybuchnie jako ogień trawiący, niszcząc społeczną strukturę i przynosząc całkowite zniszczenie. W tym czasie Królestwo Mesjasza zainterweniuje, by zachować ludzkość oraz by ustanowić nowy porządek rzeczy. Ten nowy porządek będzie skutkował przywróceniem świata do prawości (Izaj. 11:2-5). A narody świata „przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy” (Izaj. 2:4). [753,1]