CHRYSTUS – „Książę Pokoju”, kiedy?

Pytanie – Jeżeli Jezus jest nazywany „Księciem Pokoju” (Izaj. 9:6), a aniołowie przy Jego narodzinach ogłosili: „Na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie” (Łuk. 2:14), to jak możemy zrozumieć to, że Pan Jezus powiedział o sobie: „Mniemacie, abym przyszedł, pokój dawać na ziemię? Bynajmniej, powiadam wam, ale rozerwanie” [Łuk. 12:51]?

Odpowiedź – Cała historia ery chrześcijaństwa była jednym wielkim przelewem krwi, wojnami i konfliktami. W głównej mierze były one spowodowane różnicami w poglądach religijnych. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza nasz Pan wygłosił wspaniałe proroctwo odnoszące się do warunków, które będą rozwijać się na świecie aż do czasu, gdy On powróci, by ustanowić swoje własne Królestwo, czyli rząd na ziemi. Miały być wojny, wieści o wojnach, głody, mory i trzęsienia ziemi, a potem, przy końcu, „czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być” [Dan. 12:1]. Pan przepowiedział, że Jego naśladowcy będą znosić udręczenie, będą prześladowani i przedstawiani w fałszywym świetle oraz że nawet w ich własnych domach będą rozerwania. Słowa Mistrza wypełniają się w uderzający sposób. Są tak samo prawdziwe dzisiaj jak w każdym okresie w przeszłości. Pan nigdy nie nauczał, że warunki pokoju i dobrobytu zostaną ustanowione na ziemi przed Jego powrotem, a wręcz przeciwnie. Celem jego wtórego przyjścia jest całkowite zniszczenie obecnych złych rzeczy, a następnie zainaugurowanie rządu Stworzyciela. Władza ta sprowadzi powszechny pokój, radość i szczęście dla wszystkich narodów ziemi. Dopiero w tym czasie Chrystus będzie „Księciem Pokoju” i wtedy, a nie wcześniej, pieśń aniołów doczeka się wypełnienia: „Na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie”. [751,2]