DZIECI – Zamiast ojców.

Pytanie – Czy mógłbyś wyjaśnić 17. werset Psalmu 45: „Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych; ustanowisz ich książętami na całej ziemi” (Psalm 45:17 NB).

Odpowiedź – Gdy weźmie się pod uwagę sąsiednie wersety, staje się oczywiste, że jest to jeden z psalmów mesjańskich, który stanowi w głównej mierze proroctwo odnoszące się do Kościoła Chrystusowego – klasy Oblubienicy. Córka Królewska, Oblubienica Królewskiego Syna, miała być stworzona z wybranej klasy złożonej z Izraelitów, zarówno z tych, którzy byli nimi z urodzenia, ale także z tych (pogan), którzy przez wiarę i usynowienie staną się nasieniem Abrahama – prawdziwymi Izraelitami (Rzym. 9:6). „Ojcami” tej klasy byli starożytni patriarchowie: Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz itd. (Rzym. 11:28). O nich pisze apostoł Paweł w Hebr. 11:39-40: „A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi”. To „o nas coś lepszego” to niebiańskie zaszczyty oraz królewska władza i autorytet, które zostaną nadane Oblubienicy, „współdziedziczce” Syna Bożego. Ci, którzy teraz są „dziećmi”, w dniu zmartwychwstania będą „doskonałymi czynić” tych „ojców” i dawać im życie. Relacja zostanie wtedy odwrócona; Ojcem (dawcą życia) będzie Chrystus, Mesjasz, Jezus jako Głowa oraz Kościół, Jego Ciało, zaś patriarchowie, ojcowie Izraela, będą dziećmi. [750,2]