BIBLIA – Sprzeczności odnośnie „tradycji”.

PytanieJak możemy pogodzić te pozornie sprzeczne wyrażenia zawarte w następujących cytatach biblijnych: „I tak ze względu na waszą TRADYCJĘ znieśliście przykazanie Boże” (Mat. 15:6; Mar. 7:13 BT); „W żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu TRADYCJI moich przodków” (Gal. 1:14 BT); „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się TRADYCJI, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes. 2:15 BT)?

Odpowiedź – Słowa Zbawiciela skierowane do nauczonych w Piśmie i faryzeuszy, duchowych przywódców za Jego dni, nawiązywały do teorii oraz przekonań, które były ukształtowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale nie miały oparcia w natchnionym świadectwie proroków i wiernych sług Pana. Wiele z tych nauk stało w bezpośredniej sprzeczności ze wskazówkami zawartymi w Piśmie Świętym, a ponieważ były ustanowione przez tych, którzy zostali wyznaczeni do nauczania ludzi właściwego zrozumienia poselstwa Pana, były odbierane jako prawdziwe. W ten sposób przykazania Boże zostały unieważnione. Słowa apostoła odnosiły się do nauk biblijnych oraz jego własnych wskazówek, które przekazał tym, do których się zwracał. Innymi słowy, są prawdziwe tradycje i fałszywe tradycje. Wszystkie, które zachowują zgodność z Boskim Słowem, są prawdziwe, a wszystkie pozostałe są fałszywe i nie do przyjęcia. Nie możemy być wybiórczy w naszych wysiłkach dochodzenia do Prawdy. [747,1]