ZRODZONY – Kiedy był zrodzony Jezus?

PytanieKiedy nasz Pan stał się „jednorodzonym Synem Bożym”?

Odpowiedź – Przedludzka egzystencja naszego Pana Jezusa jest wyraźnie potwierdzana przez Pismo Święte. W swoim własnym świadectwie mówi On o sobie: „Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego” (Obj. 3:14 NB). Uważamy zatem, że nasz Pan stał się jednorodzonym Synem Bożym w momencie, gdy został stworzony, co nastąpiło przed założeniem ziemi i przed zaistnieniem jakiejkolwiek innej rzeczy, z wyjątkiem, oczywiście, samego Boga, który Go stworzył, czyli zrodził. W zgodzie z tą myślą o egzystencji naszego Pana od samego początku czytamy: „Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi” (Kol. 1:15-17). W tytule „jednorodzony Syn Boży” zawarta jest idea, że Pan Jezus był jedynym bezpośrednim stworzeniem, czyli zrodzeniem, Niebiańskiego Ojca. [746,1]