ADAM – Dusza żywa a duch ożywiający.

PytaniePierwszy człowiek Adam stał się duszą żywą (1 Kor. 15:45; 1 Mojż. 2:7), a czy wtóry Adam (Pan z nieba, 1 Kor. 15:47) przy swoim zmartwychwstaniu stał się także duchem ożywiającym?

Odpowiedź – Zarysowując Boski plan odnoszący się do zbawienia ludzkości, Biblia wyraźnie naucza, że obecna era chrześcijańska, od pierwszej obecności naszego Pana do czasu Jego wtórego przyjścia, jest przeznaczona na wybór oraz rozwój specjalnej klasy, której członkowie przy zmartwychwstaniu będą przemienieni ze stanu ziemskiego do duchowego. W obecnym życiu mówi się o nich jako o spłodzonych z ducha, następnie ożywionych i w końcu zrodzonych z ducha w poranku zmartwychwstania. Będą oni takimi istotami jak ich Pan i ujrzą Go takim, jakim jest, zostaną przemienieni ze stanu śmiertelnego do nieśmiertelnego. Wszyscy inni, wliczając Adama, powstaną na sąd (Jan 5:28-29 – nie potępienie), powstaną do doskonałości jako istoty ludzkie i mają zamieszkać na poziomie ziemskiej egzystencji. Tylko Pan Jezus i Jego współdziedzice, Kościół Chrystusowy, odziedziczą Królestwo Niebieskie, niebiańskie, czyli duchowe zaszczyty oraz błogosławieństwa, gdy zaś cała ludzkość otrzyma błogosławieństwa i życie wieczne jako istoty cielesne (zob. 1 Kor. 15). [742,1]