TYPY – Adam, Melchisedek.

Pytanie (1916-Z) – W jaki sposób ta zasada zastępowania figury przez pozafigurę może być zastosowana do Adama i Melchisedeka?

Odpowiedź – W przypadku Melchisedeka apostoł Paweł wyjaśnia, że kapłaństwo jego nie miało początku ani końca, obrządek tego kapłaństwa miał trwać, z czego wynika, że kapłaństwo jego nie przeminęło, aż nastąpiło pozafiguralne. Apostoł wykazuje szczególnie, że Melchisedek był bez ojca i bez matki w kapłaństwie – „zostaje kapłanem na wieki” [Hebr. 7:3] i pozostał kapłanem aż do zastąpienia figury przez pozafigurę. Był typem na większego Melchisedeka, którym jest Chrystus, Głowa i Ciało. Jezus stał się „według porządku Melchisedekowego najwyższym kapłanem na wieki [dosł. na wiek] – Hebr. 6:20.

Co do Adama, to nie jest nam wiadomo, żeby Słowo Boże mówiło o nim jako o typie. Apostoł nie porównuje Adama z Jezusem, ale mówi o Adamie pierwszym i wtórym. Chrystus bardzo różnił się od Adama. Adam był nieposłuszny Bogu, gdy zaś Chrystus był w zupełności posłuszny. Adam zawiódł, Jezus zwyciężył. Apostoł mówi (1 Kor. 15:47), że wtóry Adam to sam Pan z nieba. Pierwszy Adam nadal pozostaje głową ludzkiej rodziny. Wciąż jeszcze mówimy o nim „ojciec Adam”. Wtóry Adam nie rozpocznie swego dzieła aż do czasu Tysiąclecia, gdy stanie się wtórym ojcem całego rodzaju, zajmując miejsce pierwszego Adama. On nie jest jeszcze wtórym Adamem, ale będzie nim.

Pomiędzy licznymi tytułami Pana naszego Jezusa znajduje się „ojciec wieczności”. Ten to Ojciec Wieczności stanie się następcą Adama, który był tylko doczesnym ojcem swego rodzaju, niemogącym zapewnić życia swemu potomstwu. W słusznym czasie ów Wtóry Adam stanie się odrodzicielem ludzkiej rodziny. [721,2]