TYPY – Czy pozafigury następują zaraz po figurach?

Pytanie (1916-Z) – Czy pozafigura następuje zaraz po figurze, czy nie?

Odpowiedź – Uważamy, że winniśmy się spodziewać, iż figura będzie zastąpiona pozafigurą i można raczej oczekiwać, że nastąpi to natychmiast. Na przykład, po tym, jak spożycie baranka wielkanocnego w figurze zostało po raz ostatni uznane przez Boga, figura ta została natychmiast zastąpiona przez pozafigurę – Jezusa, Baranka Bożego, który został ukrzyżowany tego samego dnia, kiedy przypadała doroczna Wieczerza Paschalna. Figura cielca i kozła Pańskiego, jako ofiara za grzech w żydowskim Dniu Pojednania, była zastąpiona przez pozafigurę, jak tylko figuralne ofiary zostały odrzucone przez Ojca i kiedy dom żydowski został „pusty”, tuż przed śmiercią Jezusa – Mat. 23:37-38; Łuk. 13:34-35.

Co więcej, gdy pomyślimy o Izaaku jako typie na Chrystusa, to myślimy o nim jako o figuralnym dziedzicu obietnicy Bożej, uczynionej Jego ojcu Abrahamowi. Bóg powiedział Abrahamowi: „Będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi” oraz „Błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi” [1 Mojż. 12:4; 1 Mojż. 22:12]. Izaak był cielesnym nasieniem Abrahama według tej obietnicy i istniał przez cały Wiek Żydowski w taki sposób, że był reprezentowany w dzieciach Izraela, jego cielesnych potomkach. Był więc uznanym nasieniem Abrahama aż do czasu, gdy Jezus stał się duchowym nasieniem. Wtedy cielesne nasienie zostało odcięte, a prawdziwe nasienie Abrahama, które jest ośrodkiem obietnicy, nie było cielesnym nasieniem, lecz duchowym.

Jezus nie był pozafiguralnym nasieniem Abrahama, kiedy się narodził – ale dopiero wtedy, gdy został spłodzony z ducha świętego, co od tego czasu uczyniło Go pozafigurą Izaaka. Od momentu duchowego narodzenia Chrystusa na boskim poziomie członkowie Jego Ciała są w procesie rozwoju. Tak więc ten duchowy Izaak rozpoczął wypełniać figurę jako pozafigura w osobie Jezusa, kiedy stał się On duchowym nasieniem, i jest nim nadal w członkach swego Ciała, którzy zajęli miejsce figury. Tym sposobem figura łączy się z pozafigurą. [721,1]