PRZYBYTEK – Nie ma żadnych szczegółów na temat Urim i Tummim.

Pytanie (1912-Z) – Czy jest gdzieœ opisane, czym było Urim i Tummim [2 Mojż. 28:30] albo w jaki sposób kapłani otrzymywali odpowiedŸ?

OdpowiedŸ – Nie ma żadnej pewnej informacji na ten temat. Przypuszcza się, że napierœnik noszony przez Najwyższego Kapłana był w jakiœ sposób używany do Urim i Tummim – czyli że w taki sposób dawana była odpowiedŸ „tak” lub „nie” na zadawane pytanie.

Na przykład, jeżeli pytano się: „Czy Izrael ma iœć walczyć z owym narodem” albo: „Czy Izrael ma zawrzeć przymierze z tamtym narodem?”, Boska odpowiedŸ udzielana była przez ów napierœnik. W jaki sposób odpowiedzi te były przekazywane, nie mamy powiedziane. Biblia o tym nie mówi, a nawet nie ma żadnej tradycji, która by to jasno tłumaczyła. Wiemy, że posiadano Urim i Tummim i że odpowiedŸ w jakiœ sposób pokazywana była przez drogocenne kamienie napierœnika, ale jak, tego nie wiadomo. [697,1]