SYNOWIE PROROCCY – Kim oni?

Pytanie (1916) – Kim byli owi synowie proroccy, o których mowa była w ostatnich numerach „The Watch Tower” [R-5771]?

Odpowiedź – Nie pamiętam, gdzie o tym pisaliśmy. O synach prorockich często wzmiankowaliśmy w „The Watch Tower”. Zakładam, iż pytanie może stosować się do tej części 2 Księgi Królewskiej, w oparciu o którą tłumaczyliśmy, jak to Eliasz z Elizeuszem szli z miejsca do miejsca, aż doszli do rzeki Jordan, a owi synowie proroccy pytali Elizeusza w różnych miejscach: „Wieszże, iż dziś Pan weźmie od ciebie pana twego?” [2 Król. 2:3]. Następnie, gdy ci dwaj prorocy przeszli Jordan i Eliasz został zabrany w wichrze, a Elizeusz z powrotem przekroczył Jordan, synowie proroccy poznali, że Elizeusz miał płaszcz swego pana, lecz zastanawiali się, dokąd Pan zabrał Eliasza i wysłali posłańców, aby go szukali. Eliasz przedstawia Malutkie Stadko, a Elizeusz Wielkie Grono, czyli tych, co również są Pańskim ludem i w pewnym stopniu z nim współdziałają, lecz nie są tak gorliwi dla Prawdy jak Malutkie Stadko. Synowie proroccy mogliby przedstawiać takich, którzy mniej lub bardziej interesują się obiema klasami. Obraz ten zdaje się wskazywać, że po rozdzieleniu Malutkiego Stadka i Wielkiego Grona będzie jeszcze jedna klasa sprawiedliwych ludzi, mniej lub bardziej powiązanych z ludem Pańskim, nie będących jednak ani klasą Eliasza, ani Elizeusza, lecz zainteresowanych i prezentujących takie lub inne stanowisko. [666,2]