SIOSTRY – Branie udziału w zebraniach modlitw.

Pytanie (1905) – Czy doradzasz, aby na zebraniach siostry brały udział w modlitwie?

Odpowiedź – Co mówi Pismo Święte? Apostoł stwierdza, że siostry miały udział w modlitwach. „Niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją” [1 Kor. 11:5]. Nigdy nie odbiorę siostrom prawa, które daje im Pismo Święte. [660,2]