OFIARA ZA GRZECH – Jej początek w pozafigurze.

Pytanie (1916-Z)Gdzie w pozafigurze zaczynała się ofiara za grzech?

Odpowiedź – W pozafigurze ofiara za grzech zaczęła się, gdy Jezus ofiarował samego siebie w Jordanie, według postanowienia i umowy uczynionej przedtem z Ojcem. Tam, zgodnie ze stwierdzeniem apostoła [Gal. 1:4], nasz Pan wydał samego siebie, oddał się, by stać się ofiarą za grzech. Nasz Pan prowadzi to dzieło przez cały Wiek Ewangelii, ofiarowując tych, którzy przyjmują Jego zasługę i którzy dobrowolnie stają się Jego naśladowcami, oddając Mu swoją wolę. Wtedy On ofiaruje ich jako część swojej własnej ofiary.

Gdy Jezus dokończył składania swojej osobistej ofiary, wstąpił na wysokość [Efezj. 4:8], aby tam przedstawić Niebieskiemu Ojcu swą ofiarniczą zasługę za klasę Kościoła, jak to było symbolicznie pokazane w figurze przez pokropienie krwi cielca w Świątnicy Najświętszej Przybytku za Najwyższego Kapłana i jego dom. Ostatecznie dokończy On dzieła ofiarowania, gdy ostatni członek Ciała Chrystusowego skosztuje śmierci i przejdzie poza zasłonę. Wtedy Najwyższemu Kapłanowi pozostanie dokończenie tej usługi poprzez złożenie ofiary za grzech „za wszystek lud”, przez przedstawienie Bogu zasługi „lepszych ofiar” [Hebr. 9:23], chociaż rzeczywista zasługa jest w samym tylko Jezusie. [660,1]